Informace pro studenty

V našem zařízení poskytujeme odbornou praxi studentům, žákům a učňům se zaměřením na zdravotně sociální obory. Zaměstnanci pověřeni vedením praxe a kontakt na ně naleznete v Informacích o školských zařízeních podle typu praxe.

Pokud byste měli zájem o praxi v našem zařízení a vaše škola není v seznamu škol uvedených na našich stránkách, lze praxi uskutečnit po předchozí domluvě s vedením.
 

Druhy praxe:

 • zdravotně-sociální
 • výběrová
 • praxe v oblasti práce s jednotlivcem
 • praxe v oblasti práce se skupinou

 

Před zahájením praxe

 • student se telefonicky nebo emailem spojí s kontaktní osobou
 • upřesní den a hodinu příchodu na praxi
 • získá další informace o zajištění možnosti stravování, oblečení, obuvi, šatně, nutnosti informování o nepřítomnosti – omluvy absence, nemoc, supervizi

 

Průběh praxe

 • v den zahájení praxe se student v domluvený čas dostaví ke kontaktní osobě
 • při příchodu a odchodu se student zapisuje do určené knihy na recepci
 • nejdéle po 6 hodinách praxe má právo na 30 minutový odpočinek (pauza na oběd, …)
 • podle druhu praxe si přinese patřičné oblečení (pohodlný oděv, vhodná obuv na přezutí,…) a vizitku se svým jménem a pracovním zařazením (student)
 • student seznámí svého školitele s cíli a výstupy naplánované praxe
 • student je seznámen s ostatními členy pracovního týmu, s pracovištěm, prostorem pro odpočinek a odklad osobních věcí studenta
 • školitel seznámí a proškolí studenta s platnými předpisy BOZP a PO, Standardy kvality sociálních služeb, Domácím a Provozním řádem Domova pro seniory Hvízdal a dalšími potřebnými dokumenty
 • dále je student seznámen s poskytovanými službami, organizační strukturou, finančním zajištěním, provozem zařízení a s pracovními náplněmi jednotlivých profesí
 • další částí praxe je účast na aktivizačních činnostech (příprava vlastních podkladů) – forma pozorování, přímá péče (vždy pod dohledem pověřeného pracovníka v rozsahu náplně praxe)
 • v závěru proběhnou výstupy z praxe a zpětná vazba – kompetence, souhrnná zpráva, sebereflexe, řešení případové studie
 • školitel uzavře praxi závěrečným shrnutím a potvrzením praxe
 • v průběhu praxe ubytování studentům nezajišťujeme
 • stravování je možné po přechozí domluvě