Ukončení pobytu

Pobyt může být ukončen třemi způsoby

 • ze strany poskytovatele
 • ze strany klienta
 • smrtí klienta

 

Ukončení pobytu ze strany poskytovatelePoskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

 • Hrubé porušení povinností vyplývajících ze smlouvy (zamlčení výše přiznaného příspěvku na péči nebo jeho změn, nezaplacení měsíční úhrady nebo příspěvku na péči, a to ani do konce následujícího měsíce).
 • Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi předána.

 

Ukončení pobytu ze strany klienta

 • Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
 • Výpovědní lhůta pro klienta činí 7 kalendářních dní ode dne doručení písemné výpovědi řediteli.

 

Ukončení pobytu smrtí klienta

 • Pozůstalým je předán soupis věcí po zemřelé/m klientovi proti podpisu.
 • Občanský průkaz je předán osobě, která zařizuje pohřeb.
 • Průkaz zdravotní pojišťovny se předává rovněž rodině, případně je sociálním pracovníkem zaslán na příslušnou zdravotní pojišťovnu.
 • Sociální pracovník oznámí úmrtí klienta na Úřad práce – příspěvek na péči, ČSSZ – důchod, Magistrát města – matriční úřad (tento vydá a zašle pozůstalým úmrtní list).
 • Veškerá finanční hotovost, příp. cenné věci, které jsou uloženy na depozitním účtu či v trezoru na pokoji, jsou předmětem dědického řízení.
 • Sociální pracovník zasílá na Okresní soud oznámení o úmrtí klienta. Součástí tohoto oznámení je i soupis pozůstalosti po zemřelém (viz výše) a také přehled příp. pohledávek či zůstatků v hotovosti.
 • Po ukončení dědického řízení dědic obdrží usnesení, které musí obsahovat nabytí právní moci. Dědic popř. všichni dědicové nebo jeden zástupce pověřený ověřenou plnou mocí ostatních dědiců se dostaví do zařízení, kde mu bude vydána pozůstalost. (vždy je potřeba domluvit termín vydání pozůstalosti – telefonicky nebo emailem). Všichni zúčastnění musí mít s sebou platný občanský průkaz.