Informace o svobodném přístupu k informacím

INFORMACE  PODLE  ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název:Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 1327/6, 370 11 České Budějovice (dále jen DpS Hvízdal)

 

Zřizovatel:Statutární město České Budějovice, se sídlem Náměstí Přemysla Otakara II. Č.1/1, 370 92 České Budějovice v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č. 65/1991 ze dne 24. 10. 1991 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. d) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č. 317/2009 ze dne 26. 11. 2009 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. d) zákona o obcích (obecní zřízení) a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byla schválena Zřizovací listina příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice.

 

Hlavní účel organizace:Poskytování pobytových služeb sociální péče dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

 

Organizační struktura:Organizační struktura DpS Hvízdal je přílohou výročních zpráv – viz webové stránky www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.dpshvizdal.cz

 

ID datové schránky:gmxkiqz

 

Kontaktní údaje:

Adresa:
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 1327/6, 370 11 České Budějovice

Telefonické spojení, e-mail

Ústředna:
388 905 100, 737 915 694

Ředitel:
388 905 101, 602 627 730, e-mail: m.bina@dpshvizdal.cz

Ekonomický úsek:
385 520 597, 736 453 350, e-mail: h.cermakova@dpshvizdal.cz

Vrchní sestra:
388 905 102, 603 816 729, e-mail: r.tupa@dpshvizdal.cz

Vedoucí sociálního úseku:
388 905 125, 602 527 650, e-mail: j.plasil@dpshvizdal.cz

Telefonické kontakty a e-mail ostatních zaměstnanců jsou zveřejněny na webových stránkách organizace DpS Hvízdal www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.dpshvizdal.cz

 

Případné platby lze poukázat na číslo účtu: 4229582/0800 u České spořitelnyIČ: 00666238

DIČ: CZ 00666238

 

Seznam hlavních dokumentů:Zřizovací listina

Organizace DpS Hvízdal pracuje v souladu s platnými zákony a vyhláškami, interními předpisy, metodickými postupy, standardy na jednotlivé druhy služeb apod.

Hospodaření organizace probíhá dle schváleného rozpočtu – viz webové stránky www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.dpshvizdal.cz.

Organizace je zapojena na základě Pověření Jihočeského kraje v síti sociálních služeb.

Pověření je v souladu s  platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Příspěvková organizace Domov pro seniory Hvízdal, České Budějovice má ze zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.

Na této stránce jsme pro Vás připravili návod, s jehož pomocí můžete požádat o informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na který v textu odkazujeme.

 

Pravidla pro svobodný přístup k informacím

 • Podání žádosti
 • Posouzení
 • Omezení práva na informace
 • Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
 • Lhůta pro poskytnutí informace
 • Odvolání, stížnost

 

1. Podání žádosti o informaciŽádost o poskytnutí informace můžete podat ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (písemným podáním, e-mailem na adresu: m.bina@dpshvizdal.cz). Nebudete-li informaci poskytnutou na ústně podanou žádost považovat za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemnou žádost o informaci lze podat:

Řediteli Domova pro seniory Hvízdal, se sídlem U Hvízdala 1327/6, 370 11  České Budějovice.

 

2. Posouzení žádosti Pokud brání nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci, vyzveme Vás do 7 dnů od podání žádosti k doplnění žádosti. Nevyhovíte-li této výzvě do 30 dnů    ode dne jejího doručení, bude Vaše žádost odložena. (§ 14 odst. 5 písm. a)

V případě, že bude žádost nesrozumitelná, nebude zřejmé, jaká informace je požadována, nebo žádost bude formulována příliš obecně, vyzveme Vás do 7 dnů od podání žádosti  k upřesnění žádosti. Neupřesníte-li žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodneme o odmítnutí žádosti. (§ 14 odst. 5 písm. b)

Pokud se požadované informace nevztahují k působnosti příspěvkové organizace DpS Hvízdal, Vaši žádost odložíme a tuto skutečnost Vám sdělíme do 7 dnů ode dne doručení Vaší žádosti. (§ 14 odst. 5 písm. c)

 

3. Omezení práva na informaceS ohledem na zákonná ustanovení vám požadovanou informaci nebudeme moci poskytnout, pokud se jedná o utajovanou informaci, (§ 7) obchodní tajemství, (§ 9) informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané    na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení, (§ 10) informace o probíhajícím trestním řízení či rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků. (§ 11 odst. 4).

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (§ 2 odst. 4) a dalších údajů stanovených zákonem.

 

4. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informacíPříspěvková organizace DpS Hvízdal je ze zákona oprávněna žádat za poskytnutí informace úhradu ve výši, která nesmí přesáhnou náklady spojené s pořízením kopií, odesláním informací a mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací.

Pokud DpS Hvízdal bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně Vám tuto skutečnost spolu s výší úhrady oznámí před poskytnutím požadované informace.

Poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady. (§ 17).

Výše  úhrady za poskytnutí  informace je paušálně stanovena na základě  Sazebníku úhrad za poskytování informací schváleného usnesením Rady města České Budějovice č. 773/2016 ze dne 23. 5. 2016.

 

A. Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace (1 ks)

 • Jednostranný černobílý výtisk nebo kopie formát A 4        1,50 Kč
 • Oboustranný černobílý výtisk nebo kopie formát A 4         3,00 Kč
 • Jednostranný černobílý výtisk nebo kopie formát A 3        2,00 Kč
 • Oboustranný černobílý výtisk nebo kopie formát A 3         3,50 Kč

 

B. Náklady na odeslání informací (1 ks)Poštovné podle platného ceníku poštovních služeb.

V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informace uplatňována.

 

C. Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informacíZa každou započatou hodinu práce jednoho zaměstnance DpS Hvízdal  100,- Kč, u druhé a další započaté hodiny lze za čas kratší než ½ hod. sazbu zkrátit na polovinu.

Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo kopií, za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.

 

Osvobození od úhrady nákladůÚhrada nákladů za balné se nevyžaduje.

Pokud celkové náklady na poskytnutí informace podle předchozího  bodu  jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 500,- Kč, poskytuje se informace bezplatně.

Podle tohoto sazebníku se  postupuje  ode dne 1. 6. 2016

Úhradu za poskytnutí informace můžete do 60 dnů od oznámení její výše provést:

 • platbou  v hotovosti v pokladně DpS Hvízdal v přízemí budovy, kancelář č. 9 v pokladních hodinách
 • bezhotovostně na účet DpS Hvízdal číslo účtu 4229582/0800

5. Lhůta pro poskytnutí informace

Základní lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tuto lhůtu je možné prodloužit nejvýše o 10 dnů, pokud nastanou následující závažné důvody:

 • vyhledávání  a sběr požadovaných informací v archivu
 • vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti

O prodloužení lhůty i o jeho důvodech bychom Vás včas informovali, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace (§ 14).

 

6. Odvolání, stížnostPokud Vaší žádosti nebude vyhověno, vydá organizace rozhodnutí  o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (§ 15).

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, které organizace do 15 dnů ode dne doručení odvolání spolu se spisovým materiálem předloží svému zřizovateli Statutárnímu městu České Budějovice.

Zřizovatel rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání. (§ 16 a)

Na postup při vyřizování žádosti o informace můžete do 30 dnů podat stížnost, pokud:

 • nesouhlasíte s vyřízením žádosti
 • nebyla Vám po uplynutí lhůty poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • informace byla poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 • nesouhlasíte s výší úhrady požadované v souvislosti s poskytováním informace

 

Předpisy:Nejdůležitější používané předpisy jsou k nahlédnutí u ředitele organizace, vedoucí ekonomického úseku, vedoucí sociálního úseku a vrchní sestry.

Organizace DpS Hvízdal postupuje podle těchto zákonů, vyhlášek a předpisů:

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • Organizační řád DpS Hvízdal
 • Provozní řád DpS Hvízdal
 • Pracovní řád DpS Hvízdal
 • Domácí řád DpS Hvízdal (Vnitřní pravidla pro poskytované služby)
 • Hygienický řád DpS Hvízdal
 • Interní směrnice

Sociální úsek:

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Standardy kvality sociálních služeb
 • Metodické postupy a pracovní postupy
 • Etický kodex sociálního pracovníka

Ekonomický úsek:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • č. 410/2009 Sb.,  kterou se provádí ustanovení zákona u účetnictví
 • České účetní standardy č. 701 – 710
 • č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
 • č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • Metodické postupy práce ekonomického úseku

Zdravotní úsek:

 • Zákon č. 48/1999 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 372/2000 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách
 • č. 34/1998 Sb., o vykazování výkonů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Pracovní postupy zdravotně- sociálního úseku
 • Standardy kvality ošetřovatelské péče, metodické postupy zdravotního úseku
 • Etický kodex zdravotnického pracovníka

Technickohospodářský úsek:

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadovém hospodářství
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o BOZP
 • Zákon č.361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Zákon č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Metodické  postupy technickohospodářského úseku

 

Poznámka:

Souhrnné informace o organizaci DpS Hvízdal jsou zveřejněny na webových stránkách organizace.

Odkaz:  www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.dpshvizdal.cz