Jak nás podpořit

Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, p. o. (dále jen DpS Hvízdal) má vytvořena pravidla pro postup přijímání věcných a finančních darů.

Základním pravidlem je, že DpS Hvízdal nepřijímá jakékoliv dary od osob, které jsou zařazeny v evidenci žadatelů o přijetí do našeho domova, ani od jejich příbuzných, známých a dalších osob, které jsou s čekajícími zájemci o přijetí do DpS Hvízdal v jakémkoliv – nám známém – vztahu. Dále DpS Hvízdal nepřijímá dary od stávajících uživatelů.

Věcné a finanční dary jsou přijímány pouze na základě darovací smlouvy. Darovací smlouvu uzavírá za DpS Hvízdal ředitelka Jeden její výtisk zůstává v evidenci DpS Hvízdal a dárce obdrží vždy druhý. Dárce má možnost si zvolit, zda jeho jméno bude uvedeno na tabuli dárců a v oficiálních písemnostech DpS Hvízdal (výroční zpráva, roční rozbory hospodaření apod.) V darovacích smlouvách je uváděno pouze jméno, příjmení a adresa dárce, v případě dárců – právnických osob ještě jejich IČ, popř. DIČ.
 

Věcné dary

  • Při jednání s dárcem je dbáno na to, aby byly přijímány pouze dary vhodné pro provoz domova a využitelné pro potřeby uživatelů.
  • Je možné přijmout i věcný dar, který ulehčí fyzickou námahu zaměstnanců domova.
  • Dary, které tyto podmínky nesplňují, není možné přijmout.

 

Finanční dary

  • Finanční dary jsou přijímány v hotovosti nebo převodem na běžný účet DpS Hvízdal.
  • V případě hotovostních finančních darů je dárci kromě výtisku darovací smlouvy vždy vydán příjmový pokladní doklad.
  • Použití finančních darů je specifikováno v darovací smlouvě a tyto dary jsou používány výhradně pro potřeby obyvatel.

 

Seznam dárců

  • Rok 2019– finanční dary v hodnotě 16 736,- Kč darovali 2 dárci, kteří si nepřejí zveřejnit svou totožnost.